اخبار و تازه ها
 
اخبار >جزئیات اخبار > اخبار و تازه ها - جزئيات اخبار
عضویت ایران در کمیته بین المللی طبقه بندی پروکاریوتها
با عضویت نماینده مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، ایران به عضویت کمیته بین المللی سیستماتیک باکتریها در آمد.
دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی رئیس مرکزملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران،در این خصوص گفت: کمیته بین المللی طبقه بندی باکتریها (پروکاریوتها) ( ICSP ) مرکز مرجع بین المللی در زمینه نام گذاری و تعیین استانداردهای لازم در شناسایی میکروارگانیسم های پروکاریوت است و ایران بر اساس پیشنهاد اعضا به عنوان عضو جدید کمیته آرکی های نمک دوست انتخاب گردید.
در نشست رسمی کمیته در ششم سپتامبر 2011 در شهر ساپورو کشور ژاپن مدیر بانک میکروارگانیسمهای ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران به دلیل فعالیتهای گسترده و سوابق تحقیقاتی و مطالعاتی در زمینه معرفی میکروارگانیسمهای نمک دوست به عنوان عضو جدید این کمیته پیشنهاد و پذیرفته شد. شایان ذکر است که در این کمیته اعضایی از سایر کشورهای دنیا چون آمریکا، ژاپن، اسپانیا، چین، استرالیا، اتریش و آلمان حضور دارند و با این انتخاب، ایران به عنوان یک کشور تاثیر گذار در تعیین استانداردهای شناسایی و نام گذاری باکتریها معرفی خواهد شد که یک موفقیت بسیار بزرگ برای کشور در مجامع علمی در سطوح بین الملل خواهد بود.
    گروه خبري   :   اخبار صفحه اول تاریخ    :   1390/08/11