اخبار و تازه ها
 
اخبار >جزئیات اخبار > اخبار و تازه ها - جزئيات اخبار
معرفی یک گونه جدید باکتری بومی ایران با نام Bacillus iranensis توسط محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

معرفی یک گونه جدید باکتری بومی ایران با نام Bacillus iranensis توسط محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق به شناسایی، ثبت و معرفی یک گونه جدیدباکتری بومی ایران به نام Bacillus iranensis، گونه نمک دوست نسبی از دریاچه آران و بیدگل، دریاچه ای پرشور در ایران شدند.

دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی وزیستی ایران در خصوص شناسایی و ثبت این باکتری جدید بیان کرد؛

باکتری جدید گرم مثبت، هالوفیل نسبی و بدون اسپور که نام X5B به آن اطلاق شد از لجنهای نمکی دریاچه پرشور آران و بیدگل در ایران جداسازی شد. شناسایی این باکتری بر مبنای روش پلی فازیک انجام شد. جدایه X5B که یک باکتری کاملا هوازی و متحرک میباشد؛ قادر به رشد در pH بین 0/7 تا 0/10 (رشد بهینه درpH  5/7) و دمای بین 25 تا 45 درجه سانتیگراد )رشد بهینه در دمای 35o C ) و در غلظت 5/2 تا 15 درصد (w/v) نمکNaCl  (رشد بهینه در 0/5 تا 5/7 درصد (NaCl (w/v)) می باشد.  

وی همچنین عنوان کرد باکتریهای نمک دوست که جزء باکتریهای اکستریموفیل محسوب می شوند از اهمیت بالایی درحوزه بیوتکنولوژی برخوردارند و در زمینه پاکسازی زیستی محیط های آلوده به ترکیبات نفتی، فلزات سمی و تولید آنزیم های باارزش صنعتی در صنایع شوینده و صنایع غذایی کاربردهای فراوانی دارند.

اطلاعات کامل این گونه جدید باکتری نمک دوست در مجله علمی معتبر به نام International Journal  Systematic  and Evolutionary Microbiologyپذیرفته و چاپ شده است. این مجله، مجله رسمی برای ثبت میکروارگانیسم های شناسایی شده نوین است. 

 Bacillus iranensis sp. nov., a moderately halophilic bacterium from Aran-Bidgol Lake, a hypersaline Iranian lake

    گروه خبري   :   عمومی تاریخ    :   1390/04/18