صندوق دریافت نظرات
 
 
گيرنده :
فرستنده :
تلفن :  
موبایل :  
پست الکترونيکي :  
موضوع :  
متن :
نوع :


  
 
 
 
تماس با ما
 

دبیرخانه: مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید صابونچی، کوچه دهم، پلاک 12، کدپستی 1533734716

تلفن: 88172702
 
نمابر: 88525384